eMMC 11.5x13mm 153B

產品特色
 JEDEC eMMC5.1 compliance

容量
 4GB~64GB

封裝
 11.5 x 13 mm 153 LBGA Ball

操作電壓
 Vcc (快閃記憶體): 3.3V
 VccQ (I/O): 1.8V/3.3V

專利
中華民國專利: I370969
中國專利: ZL200810128183.x
US Patent No.8176267