micro SSD

 Micro SSD

 PS3107

 PS3109

 Interface

SATA I/II 

SATA I/II/III

 Programmable RAM

 V

 V

 NCQ/TRIM支援

 V

 V

 ECC

 44 bit / 1KB

 72 bit / 1KB

ONFI/Toggle NAND 

Toggle 1 and ONFI mode 2 

Up to Toggle 2 and ONFI mode 3.0

讀寫速度

 180/50 MB/s (Non DDR)

 Up to 500 / 200 MB/s

最高容量

Up to 64 GB 

Up to 64 GB

溫度

 ‐40°C to 85°C in storage / 0°C to 70°C in operating

‐40°C to 85°C in storage / 0°C to 70°C in operating 

操作電壓

VCC : 3.3V
VDDC:1.0V
VCCQ:1.8V (DDR)  

VCC : +3.3V
VDDC: +1.2V
VCCQ : 1.8V (SDR)

封裝

 16 x 20 x 1.4mm 156 LBGA Ball

16 x 20 x 1.4mm 156 LBGA Ball 

Datasheet

 PS3107 uSSD simplified datasheet.pdf

 PS3109 uSSD simplified datasheet.pdf